Fundacja Bogaci Miłosierdziem, Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki
(+48) 696 849 690
mocarze@dommocarzy.pl

Zamówienia publiczne

Fundacja Bogaci Miłosierdziem

Fundacja „Bogaci Miłosierdziem”, Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki, w dniu 10 sierpnia 2023 r. ogłasza przetarg na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 5.350.000 euro pod nazwą „BUDOWA DOMU MOCARZY” z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa – państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przekazanych samorządowi województwa mazowieckiego w 2023 r.”

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 22 lipca 2022 r., Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem strony internetowej www.ezamowienia.gov.pl, nr zamówienia: 2023/BZP 00348785/01

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie www.ezamowienia.gov.pl pod nr 2023/BZP 00348785/01.

Termin składania ofert: 24 sierpnia 2023 r., godz.: 12:00.

Warunki przetargu znajdują się w dokumencie SWZ oraz załącznikach.


Zamawiający – Fundacja „Bogaci Miłosierdziem” mając na względzie treść protokołu Komisji Przetargowej z dnia 24 sierpnia 2023 r. z otwarcia ofert w toku postępowania w sprawie wykonania robót budowlanych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 5.350.000 euro „BUDOWA DOMU MOCARZY z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa – państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przekazanych samorządowi województwa mazowieckiego w 2023 r.” i dokonaniu oceny przez Komisję Przetargową oferty wniesionej w toku przetargu, jak również wykonanie przez Oferenta w dniu
29 sierpnia 2023 r. wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, Zarząd Fundacji „Bogaci Miłosierdziem” podjął uchwałę o dokonaniu wyboru wykonawcy ww. zadania – PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH „BUDROX” Sp. z o. o., KRS 0000110217 – uchwała w załączeniu.


Zamawiający, w dniu 28 sierpnia 2023 r., mając na względzie ofertę z dnia 24 sierpnia 2032 r., wezwał Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox” sp. z o.o., KRS: 0000110217, do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania.

W dniu 29 sierpnia 2023 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox” sp. z o.o. wykonało wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.


Informacja z otwarcia ofert 

W dniu 24.08.2023 r. Zamawiający Fundacja Bogaci Miłosierdziem dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

na roboty budowlane „BUDOWA DOMU MOCARZY” z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa – państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zamawiający informuje, że:

  1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 6 226 561,26 PLN (informacja udostępniona przed otwarciem ofert za pośrednictwem portalu www.ezamowienia.gov.pl)
  2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH „BUDROX” Sp. z o. o., KRS 0000110217, 09-500 Gostynin, ul. Płocka 44A, cena ofertowa 5.740.740,74 zł netto, 6.200.000,00 zł brutto.

Termin realizacji:
dla I etapu to 30 października 2023 r.
dla II etapu to 30 listopada 2024 r.
dla III etapu to 30 listopada 2025 r.
Gwarancja 36 miesięcy na roboty, na dostarczone urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

Jedna oferta została złożona i wycofana.


Pytania i odpowiedzi do przetargu:

Zamawiający – Fundacja „Bogaci Miłosierdziem” w dniu 18 sierpnia 2023 r. otrzymała zapytanie dotyczące treści SWZ, złożone w trybie art. 135 p.z.p., od jednego z potencjalnych Oferentów (Wykonawców), przy czym z uwagi na złożenie zapytania po terminie określonym w art. 135 ust. 5 p.z.p. Zamawiający nie udzielił odpowiedzi.

Zamawiający – Fundacja „Bogaci Miłosierdziem” w dniu 17 sierpnia 2023 r. otrzymała zapytanie dotyczące treści SWZ, złożone w trybie art. 135 p.z.p., od jednego z potencjalnych Oferentów (Wykonawców) o następującej treści:

Pytania do przetargu
1. Dotyczy SWZ. W punkcie 3.6 jest zapis: „Dokładny opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w kosztorysie inwestorskim oraz projekcie budowlanym”
Proszę o załączanie dokumentacji projektowej dotyczącej:
– technologii pomp ciepła (dział 3 w kosztorysie inwestorskim),
– układu c.w.u. w budynku (punkt 66 w dziale 3.5 kosztorysu inwestorskiego)
Dokumentacja ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania inwestycji.
Dodatkowo nadmieniam, iż, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za nie
dookreślony zakres prac (brak dokumentacji projektowej w tym brak szczegółowego
zakresu robót zawartych w kosztorysie inwestorskim (np. układu c.w.u.)). Takie samo
stanowisko prezentuje KIO oraz wyroki sądów powszechnych.
Obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac
będące w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje
modyfikacji na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych (zob. wyroki
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lutego 2014 r., KIO 139/14, KIO 148/14,
KIO 150/14 i z dnia 9 maja 2012 r., KIO 809/12). Wykonawcy nie może bowiem
obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące
wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 Pzp (zob.
wyrok z dnia 9 maja 2012 r., KIO 809/12).
2. Dotyczy pomp ciepła. Pozycja 63 w kosztorysie inwestorskim. Proszę o podanie
wszystkich parametrów niezbędnych do doboru pompy obiegowej. Brak parametrów
uniemożliwia jakąkolwiek wycenę.
3. Dotyczy pomp ciepła. Pozycja 64 w kosztorysie inwestorskim. Proszę o podanie
wszystkich parametrów niezbędnych do doboru wymiennika ciepła dla układu pomp
(woda/glikol). Brak parametrów uniemożliwia jakąkolwiek wycenę.
4. Instalacja wentylacji. W kosztorysie inwestorskim w którym zgodnie z zapisem w SWZ w
punkcie 3.6 zawarty jest dokładny opis zamówienie w punkcie 19 tego kosztorysu jest
dopisek: „przewody przyłączeniowe do przy centralach”. Proszę o potwierdzenie, że
pozostałe kanały wentylacyjne zostały rozprowadzone po kondygnacji parter, I, II, III
piętro oraz w szachtach.
5. Instalacja wentylacji. W kosztorysie inwestorskim w punkcie 19 jest dopisek: „przewody
przyłączeniowe do przy centralach”. Natomiast kosztorys nie obejmuje dostawy i montażu
tłumików, czerpni i wyrzutni ściennych. Proszę o uzupełnienie kosztorysu o brakujące
pozycje.

6. Instalacja wentylacji. Proszę o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje dostawy i
montażu: kanałów wentylacyjnych, przepustnic, klap p.poż., tłumików, regulatorów
przepływu, izolacji itd. w pomieszczeniach piwnicy budynku zgodnie z rysunkiem WM-1.
7. Instalacja wentylacji. Załączony kosztorys inwestorski nie zawiera dostawy i montażu
wentylatorów łazienkowych. Proszę o potwierdzenie że dostawa i montaż wentylatorów
nie wchodzi w zakres zamówienia.
8. Instalacja wentylacji. W załączonym kosztorysie brak jest dostawy i montażu centrali
wentylacyjnej W3. Proszę o informację czy należy ująć ją w wycenie.
9. Instalacja wentylacji. Rzut parteru rys. WM-2. Na rysunku występują okapy wentylacyjne.
W kosztorysie ich nie ma. Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż okapów jest poza
zakresem zamówienia.
10. Instalacja wentylacji. Czy jest możliwość zaznaczenie na projektach wentylacji na
kolorowo zakresu robót? Ciężko stwierdzić do którego momentu np. ujęto dostawę i
montaż przewodów przyłączeniowych przy centralach.

Fundacja, wykonując obowiązki Zamawiającego wskazane w treści art. 135 p.z.p., udzieliła następującej odpowiedzi:

1) Technologia pomp ciepła – zgodnie z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę. Projekt Wykonawczy instalacji c.w.u. zawiera się w projekcie zimnej wody i kanalizacji – w załączeniu. 2) i 3) Wg dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez dostawcę pomp ciepła po akceptacji Zamawiającego.

4) Tak, ciągi pionowe i poziome kanałów wentylacyjnych są zrealizowane. Pozostały do zrealizowania jedynie fragmenty kanałów na odcinku przyłączeniowym do central wg ilości kosztorysowych. Np. w pomieszczeniach wentylatorni w piwnicy kanały kończą się w ścianach wentylatorni. Do weryfikacji podczas wizji lokalnej, którą Wykonawca ma prawo wykonać zgodnie z pkt 28 SWZ.

5) Czerpnie i wyrzutnie dachowe są zrealizowane. Zakres prac uzupełniających związanych z realizacją tego zagadnienia przeznaczony do kalkulacji oferenta (Wykonawcy) po wizji lokalnej. 6) Zakres zadania nie obejmuje dostawy i montażu: kanałów wentylacyjnych, przepustnic, klap p.poż., tłumików, regulatorów przepływu, izolacji itd. w pomieszczeniach piwnicy budynku zgodnie z rysunkiem WM-1. Pozostały do zrealizowania jedynie fragmenty kanałów na odcinku przyłączeniowym do central wg ilości kosztorysowych. Np. w pomieszczeniach wentylatorni w piwnicy kanały kończą się w ścianach wentylatorni. Do weryfikacji podczas wizji lokalnej zgodnie z pkt 28 SWZ.

7) Dostawa i montaż wentylatorów łazienkowych nie wchodzi w zakres zamówienia.

8) Centralę W3 należy również uwzględnić w ofercie.

9) Dostawa i montaż okapów kuchennych jest poza zakresem zamówienia. Należy przewidzieć jedynie podłączenia okapów do istniejących ciągów wentylacyjnych. Do weryfikacji podczas wizji lokalnej zgodnie z pkt 28 SWZ.

10) Do weryfikacji podczas wizji lokalnej zgodnie z pkt 28 SWZ.


Wcześniejsze zamówienia:

Budowa stanu surowego trzeciej i czwartej kondygnacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Mocarzewie wraz z konstrukcją i pokryciem dachu, wykonanie instalacji elektrycznej obiektu, dostawy i montażu stolarki zewnętrznej.

Skip to content